Reklamos įstatymo pakeitimai: kodėl verta būti atidesniems?

Autoriai: Kristina Vilkienė, „Metida“ advokato padėjėjaVioleta Sutkienė, „Metida“ asocijuota partnerė, prekių ženklų ir dizaino grupės vadovė

lawNauja LR Reklamos įstatymo redakcija, kuri įsigalios nuo 2013 m. rugpjūčio  1 d., patikslino institucijų, atsakingų už reklamos priežiūrą, sąrašą, aptarė religinių simbolių naudojimą reklamoje, nustatė reikalavimą maisto papildų reklamoje įtvirtinti nuorodą, kad reklamuojamas produktas yra maisto papildas, bei patikslino leidimą reklaminės veiklos subjektams išdavimo sąlygas.

Religinių simbolių naudojimas reklamoje. Reikalavimai reklamai papildyti nuostata, jog, be kitų tipų draudžiamų reklamų, negalima ir tokia, kurioje niekinami ar iškraipomi Lietuvoje įregistruotų religinių bendruomenių religiniai simboliai.

Išorinė reklama. Įstatymas papildytas draudimu išorinę reklamą įrenginėti medžiuose, taip pat gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose, valstybiniuose parkuose, nesusijusių su draustiniuose ar valstybiniuose parkuose saugomais kompleksais ir objektais. Šis draudimas netaikomas įrengiant išorinę reklamą draustiniuose ir valstybiniuose parkuose esančių miestų ir miestelių teritorijose.

Patikslintas išorinės reklamos įrengimas ant bendrojo naudojimo objektų – tam reikalingas butų ir kitų patalpų savininkų daugumos sutikimas, nebent būtų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje numatyta kitaip.

Naujoje įstatymo redakcijoje pakeista iki šiol galiojusi tvarka dėl lauko reklamos vaizdo išankstinio derinimo su atitinkamomis institucijomis – naujoji tvarka supaprastina leidimo gavimo procedūrą. Taip pat detaliau reglamentuojama, kokiais atvejais leidimas reklamai neišduodamas arba sustabdomas išduoto leidimo galiojimo laikas, taip pat kada leidimas yra panaikinamas.

Atskirų prekių ir paslaugų reklama. Pakeista maisto reklamos draudimo nuostata – iki šiol buvo draudžiama nurodyti, kad koks nors maistas turi ypatingų savybių, jeigu iš tikrųjų tokiomis savybėmis pasižymi visi panašūs gaminiai. Naujoje įstatymo redakcijoje ši nuostata performuluota į draudimą nurodyti, kad koks nors maistas turi ypatingų savybių, jeigu tokios savybės būdingos visiems panašiems gaminiams. Tokia formuluotė išplečia bendrąjį konkrečios grupės produktų savybių sąrašą nuo griežtesnės sąvokos ,,pasižymi“ pereinant prie platesnės ir ne tokios kategoriškos sąvokos ,,būdinga“.

Įstatymas papildytas nuostata, kad maisto papildų reklamoje privalo būti nuoroda „Reklamuojamas produktas yra maisto papildas“. Be to, anksčiau galiojęs draudimas energinius gėrimus platinti reklamos tikslais jaunesniems kaip 18 metų asmenims papildytas sąlyga ,,nemokamai“.

Vertinant kuriamos ar naudojamos reklamos atitikimą reklamai nustatytiems reikalavimams, svarbu jos galimumą įvertinti ne tik pagal LR Reklamos įstatymo, bet ir Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymą, kuris nustato nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimą, nesąžiningos komercinės veiklos rūšis ir atvejus (tačiau netaikomas komercinei veiklai, kuri pažeidžia tik konkuruojančių komercinės veiklos subjektų interesus arba yra susijusi tik su komercinės veiklos subjektų sandoriais).

Konkurencijos tarybos praktika. Kadangi bet kurio teisės akto nuostatų tikroji prasmė atsiskleidžia per praktinius pavyzdžius, įdomu panagrinėti, kaip Konkurencijos taryba taiko Reklamos įstatymo nuostatas rinkodaros akcijų, kuomet vartotojams dalinami lipdukai, konkrečių prekių įsigijimui, atžvilgiu – Taryba, gavusi vartotojo skundą dėl galimai klaidinančios degalinėse „LUKOIL“ vykdytos akcijos „Sabonis 220“ reklamos, atliko tyrimą dėl reklamos atitikties LR Reklamos ėstatymo reikalavimams.

Vartotojas skunde nurodė, kad degalinėse „LUKOIL“ vykdytos akcijos „Sabonis 220“ metu buvo siūloma, surinkus atitinkamą kiekį lipdukų, už ypatingą kainą įsigyti reklamoje nurodytas prekes. Viena iš akcijos metu siūlytų prekių buvo kuprinė „PROFESSIONAL“ su ratukais, kurios kaina surinkus 15 lipdukų – 98,99 litų (įprasta kaina – 199 litai). Vartotojo teigimu, lipdukai buvo dalinami įsipylus degalų ar perkant prekes „LUKOIL“ degalinėse. Perkant už 30 litų buvo duodamas vienas lipdukas. Skundo teikėjas, surinkęs 15 lipdukų bei norėdamas įsigyti aukčiau nurodytą kuprinę, kreipėsi į vieną iš „LUKOIL“ degalinių, tačiau degalinės pardavėja paaiškino, jog minėtos kuprinės nebėra prekyboje ir vėliau taip pat nebus, nors, pasak vartotojo, iki akcijos pabaigos dar buvo likę daugiau nei pusantro mėnesio.

Tyrimo metu nustatyta, kad UAB „LUKOIL BALTIJA“, kurios pagrindinė veikla mažmeninė bei didmeninė prekyba naftos produktais, bei UAB „Tūta“, kurios viena iš veiklos krypčių yra gamyba bei prekyba prekės ženklu „Sabonis 220“ pažymėtais produktais, konkrečiu laikotarpiu degalinėse „LUKOIL“ vykdė akciją „Sabonis 220“.

Vykdytos akcijos sąlygos buvo skleidžiamos interneto tinklalapyje www.lukoil.lt ir akcijos „Sabonis 220“ knygutėse. Akcijos sąlygose buvo nurodyta: „<…> 1. Nuo 2012 05 21 iki 2012 08 21 pirkdami „LUKOIL“ degalinėse prekių už ne mažiau kaip 30 litų, gaukite akcijos lipduką. <…> 8. Lipdukus galite rinkti „LUKOIL“ degalinėse nuo 2012 05 21 iki 2012 08 21. 9. Korteles su suklijuotais lipdukais išsikeisti į akcijos prekes su nuolaida galite iki 2012 08 31 <…>“. Akcijos sąlygų 6 punkte buvo nurodyta, kad „akcijos prekių „Sabonis 220“ skaičius ribotas“.

Tyrimo metu nustatyta, kad UAB „LUKOIL BALTIJA“ bei UAB „Tūta“ iniciatyva ir interesais įvairiomis sklaidos priemonėmis buvo skleidžiamos kelių tipų reklamos. Bendrovės taip pat buvo paskelbusios ir reklamą apie pasikeitusias akcijos sąlygas, nurodant, kurios prekės jau parduotos, o kurių – laikinai nėra. Pastaroji reklama konkretų laikotarpį buvo skleista interneto tinklalapyje www.lukoil.lt bei „LUKOIL“ degalinėse prie kasų. Vėliau vartotojai buvo informuoti apie gautą papildomą konkrečių prekių kiekį. Pagaliau buvo paskelbta reklama, kad akcija nutraukiama ir už surinktus lipdukus galima įsigyti tik konkrečias prekes.

Konkurencijos taryba konstatavo, kad, kaip matyti iš aukščiau nurodytų reklamų, vartotojams buvo siūloma (surinkus atitinkamą kiekį lipdukų), įsigyti visas akcijos prekes. Šiose reklamose prekės buvo aiškiai identifikuotos, t. y. arba vaizdu buvo nurodomos visos prekės (taip, jog vartotojas galėtų pamatyti esminius jų skirtumus), arba papildomai prie vaizdu nurodytų prekių buvo pateikti jų pavadinimai bei kaina su nuolaida ir įprasta prekės kaina. Tuo tarpu akcijos knygutėse be vaizdinės informacijos bei informacijos apie kainas papildomai buvo pateikti prekių aprašymai. Tačiau, kaip nustatyta tyrimo metu ir kaip patvirtina gautas vartotojo skundas, akcijai dar neįpusėjus ir iki akcijos pabaigos nebuvo galima įsigyti vienos konkrečios prekės.

Tyrimo metu nustatyta, kad atsiradus prekių trūkumui, bendrovės informavo vartotojus, kokių prekių negalima įsigyti „LUKOIL“ degalinėse, tačiau akcija toliau buvo vykdoma. Tam tikru laikotarpiu dėl prekių trūkumo akcija buvo laikinai sustabdyta (šiuo laikotarpiu nebuvo dalinami akcijos lipdukai), o vėliau akcija buvo nutraukta, vartotojus informuojant, iki kada jie gali įsigyti prekes.

Konkurencijos tarybos sprendimu, atsižvelgus į aplinkybę, jog „LUKOIL“ degalinėse vykdytos akcijos „Sabonis 220“ laikotarpiu jau nuo liepos mėnesio pirmų dienų iki akcijos pabaigos nebuvo galima įsigyti kuprinių „PROFESSIONAL“ su ratukais, reklama, kurioje tik vaizdu nurodomos visos „Sabonis 220“ kolekcijos prekės bei vartotojui siūloma rinkti „LUKOIL“ lipdukus ir įsigyti „Sabonis 220“ kelionių kolekciją už ypatingą kainą, atsižvelgiant į jos pateikimo būdą, yra klaidinanti. Be to, reklama, kurioje greta vaizdu nurodomų visų „Sabonis 220“ akcijos prekių, pateikta tekstinė informacija apie prekių pavadinimus, kainų surinkus 15 akcijos lipdukų ir įprastų prekės kainų, o akcijos knygutėse nurodomi ir prekių aprašymai bei vartotojui siūloma degalinėse „LUKOIL“ vykdomos akcijos „Sabonis 220“ metu, surinkus atitinkamą kiekį lipdukų, už ypatingą kainą įsigyti „Sabonis 220“ kelionių kolekciją, yra neteisinga ir pateikta klaidinančiu būdu, todėl galėjo suklaidinti vartotojus, taip pat galėjo pakenkti kitų ūkio subjektų galimybėms konkuruoti.

Tyrimo metu padaryta išvada, kad nėra pagrindo įtarti, jog reklama, skleista per radiją bei reklama, kurioje informuojama apie pakeistas akcijos sčlygas, turi klaidinančios reklamos požymių. Taip pat nustatyta, jog per radiją skleistoje reklamoje vartotojas nėra informuojamas, kokias tiksliai prekes, surinkęs lipdukus, už ypatingą kainą galės įsigyti, todėl tyrimo metu padaryta išvada, jog vartotojas, išgirdęs per radiją skleistą reklamą, nesitikėtų įsigyti konkrečios prekės už ypatingą kainą. Be to, nutarta, kad  reklamoje, kurioje vartotojai buvo informuojami apie pasikeitusias akcijos sąlygas, neturi klaidinančios reklamos požymių.

Konkurencijos taryba atkreipė dėmesį, kad reklamą, kurioje siūloma įsigyti visas „Sabonis 220“ akcijos prekes, galima suskirstyti į dvi grupes, t. y., pirma, reklama, kuria vartotojui tiek vaizdu (pateikiamos visos „Sabonis 220“ kolekcijos prekės), tiek tekstine informacija buvo siūloma rinkti lipdukus ir įsigyti„Sabonis 220“ kelionių kolekcijų už ypatingą (mažesnę) kainą bei, antra, reklama, kuria vartotojui buvo siūloma rinkti „LUKOIL“ lipdukus ir įsigyti „Sabonis 220“ kelionių kolekciją už ypatingą kainą bei tik vaizdu pateikiamos visos „Sabonis 220“ kolekcijos prekės.

Tiek pirmuoju, tiek antruoju atveju pagrindinė vartotojus pasiekusi informacija buvo pasiūlymas dalyvauti akcijoje bei įsigyti kurią nors prekę ar prekes iš „Sabonis 220“ kelionių kolekcijos už ypatingą kainą. Taryba pažymėjo, kad vartotojas tiek iš reklamos, kurioje tik vaizdu nurodytos prekės, tiek iš reklamos, kurioje šalia vaizdu nurodomų prekių pateikiama ir tekstinė informacija, galėjo aiškiai identifikuoti prekių rūšis, pagrindines jų savybes bei išsirinkti norimą prekę. Taigi, nagrinėjama reklama, kurioje buvo siūloma įsigyti visas akcijos prekes, vartotojai buvo informuojami, kad, surinkę 15 lipdukų, jie galės vieną ar kelias iš reklamuojamų prekių, geriausiai atitinkančias vartotojo poreikius, gauti už mažesnę nei reklamoje nurodomą kainą. Iš akcijos sąlygų, vartotojas papildomai galėjo matyti akcijos pradžios ir pabaigos datą bei iki kada jis gali atsiimti akcijos prekę su nuolaida, kokius veiksmus jis turi atlikti, kad gautų lipdukų.

Taryba atkreipė dėmesį į tai, kad akcijos sąlygos, akcijos trukmė bei išlyga „prekių skaičius ribotas“ vartotojams be papildomų pastangų buvo prieinamos visomis skleistomis reklamos priemonėmis, išskyrus degalinių teritorijoje (plakatuose, ant kabokšlių) skleistą reklamą. Todėl vartotojas, pamatęs degalinėje skleistą reklamą, turėjo papildomai ieškoti ir domėtis akcijos sąlygomis, tam, jog sužinotų kiek laiko vyksta akcija ir iki kada jis gali rinkti lipdukus, kad galėtų įsigyti už ypatingą kainą norimą prekę.

Vartotojas, įvertinęs reklamoje bei akcijos sąlygose pateiktą informaciją, iš anksto galėjo numatyti, kuri prekė jam reikalinga pagal tai prekei būdingas savybes ir atitinkamai dėl konkrečios prekės dėti pastangas bei vykti į „LUKOIL“ degalines, tam, jog surinkęs 15 lipdukų, galėtų ją įsigyti už mažesnę kainą.

Apibendrinant išdėstytą informaciją, susijusią su skleistomis reklamomis bei vykdytos akcijos sąlygomis, darytina išvada, kad vartotojas, įvertinęs jam pateiktą pasiūlymą – galimybę įsigyti kurią nors prekę iš „Sabonis 220“ kolekcijos už ypatingą kainą, akcijos trukmę bei sąlygą, „prekių skaičius ribotas“, taip pat įvertinęs, jog lipdukus surinkti užtruks tam tikrą laiką, galėjo pagrįstai tikėtis, jog bent didžiąją akcijos dalį, įvykdęs akcijos sąlygas – surinkęs 15 lipdukų, jis galės įsigyti norimą prekę iš „Sabonis 220“ kolekcijos. Manytina, jog vartotojas, net ir esant akcijos sąlygose informacijai „prekių skaičius ribotas“, įvertinęs, jog akcijos lipdukams surinkti gali prireikti ne vienos dienos, turėjo pagrįstą pagrindą manyti, kad reklamos davėjas, numatydamas ilgą akcijos terminą, siūlomų prekių turės pakankamai ir kad jų nepritrūks dar neįpusėjus akcijai. Tuo tarpu, kaip nustatyta tyrimo metu, nuo liepos mėnesio pirmų dienų iki akcijos pabaigos, vartotojai negalėjo įsigyti kuprinių „PROFESSIONAL“ su ratukais, kas matyti ir iš vartotojo skundo. Taigi, vartotojas reklamoje pateiktu pasiūlymu – įsigyti norimą prekę ar prekes iš „Sabonis 220“ kolekcijos – galėjo pasinaudoti tik itin trumpą laiką (apie 6 savaites), lyginant su visa akcijos trukme (apytiksliai trys mėnesiai). Esant šioms aplinkybėms, pagrįstai teigtina, jog vartotojas galėjo būti suklaidintas dėl reklamoje pateikto pasiūlymo bei, kaip patvirtina ir vartotojo skundas, buvo faktiškai suklaidintas, nes negavo norimos prekės, kurią numatė įsigyti, pradįdamas dalyvauti akcijoje.

Taryba pažymėjo, kad išlyga „prekių skaičius ribotas” automatiškai nepašalina akcijos organizatoriaus atsakomybės, kadangi tokiu atveju vartotojas rizikuotų apskritai dalyvauti tokio pobūdžio akcijose, nes reklamos davėjas bet kuriuo reklamos skleidimo momentu (net akcijos pradžioje ar jai neįpusėjus), galėtų pasinaudoti minėta išlyga ir tokiu būdu išvengti atsakomybės bei nesuteikti vartotojui reklamuotos prekės ar paslaugos.

Įvertinta ir tai, kad vartotojas, norėdamas įsigyti akcijoje nurodytų prekių už mažesnę kainą, turėjo atlikti tam tikrus tęstinius veiksmus, kurie galėjo trukti ne vieną dieną, be to, tarp apsipirkimų galėjo būti trumpesnės ar ilgesnės pertraukos, todėl akcijos dalyvis lipdukus galėjo surinkti per skirtingą laiko tarpą arba vartotojas galėjo nuspręsti dalyvauti ne akcijos pradžioje, bet vėliau.

Vertindama suklaidinimo tikimybę, Taryba pačius vartotojus išskaidė atsižvelgdama į dalyvavimo akcijoje pradžią: vartotojas žinodamas akcijos trukmę, lipdukus gali pradėti rinkti ne nuo pirmų? akcijos dienų, o vėliau. Manytina, jog kai vartotojai buvo informuojami apie pasikeitusias akcijos sąlygas, t. y. jog konkrečios prekės jau parduotos, jie dar galėjo būti nesurinkę visų akcijos lipdukų (nors pradėjo juos rinkti išgirdę nepakeistą reklamą), nes nesitikėtų, jog dar neįpusėjus akcijai, prekių gali nebelikti, ypač kai akcijos trukmė numatyta akcijos taisyklėse buvo apytiksliai trys mėnesiai. Taigi, reklama, kurioje informuojama apie pasikeitusias akcijos sąlygas, galėjo užkirsti kelią tų vartotojų suklaidinimui, kurie nuspręstų dalyvauti akcijoje, pasikeitus jos sąlygoms, tačiau negalėtų užkirsti kelio tų vartotojų suklaidinimui, kurie pradėjo rinkti akcijos lipdukus dar iki pasikeičiant akcijos sąlygoms.

Buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad informacija apie laikiną kai kurių prekių trūkumą buvo skelbiama tik interneto puslapyje www.lukoil.lt bei degalinėse „LUKOIL“ esančiose vidaus ir/ar lauko reklamose. Tuo tarpu akcijos knygutėse informacija visą akcijos skleidimo laiką nebuvo keičiama. Tačiau buvo pažymėta, kad net ir pakeistų reklamų skleidimas nepašalina klaidinimo tų vartotojų atžvilgiu, kurie pradėjo dalyvauti akcijoje ir rinkti lipdukus dar iki pakeičiant reklamą. Taigi, nesant atitinkamų pakeitimų, akcijos knygutėje pateikta informacija ir toliau galėjo klaidinti vartotoją dėl galimybės įsigyti kurią nors prekę iš „Sabonis 220“ kolekcijos.

Bendrovių paaiškinimas, kad buvo bandoma užsakyti trūkstamų prekių, tačiau dėl pernelyg ilgo gamybos termino jos nebuvo užsakytos, Tarybos manymu, nepanaikina akcijos organizatorių atsakomybės – bendrovės galėjo užsakyti trūkstamų prekių, surinkti vartotojų, norinčių įsigyti trūkstamas prekes, duomenis bei atsiradus šioms prekėms, minėtus vartotojus informuoti, kur jie gali atsiimti prekes. Taip pat bendrovė galėjo imtis ir kitų veiksmų vartotojų naudai: pratęsti akcijos laikotarpį ar prekių atsiėmimo laikotarpį, tačiau tokie susidariusios situacijos sprendimo būdai nebuvo įgyvendinti.

Konkurencijos taryba nesutiko su bendrovių argumentais, jog vartotojui neturi įtakos aplinkybė, kad jis, surinkęs akcijos lipdukus, negautų konkrečios prekės, kurią iš anksto buvo suplanavęs įsigyti, bet vietoje to galėtų įsigyti panašaus ar kitokio pobūdžio akcijos prekes. Tiek iš vaizdinės, tiek iš tekstinės reklamoje pateiktos informacijos vartotojas aiškiai galėjo identifikuoti kiekvienos prekės būdingiausias savybes bei pamatyti jų skirtumus, todėl vartotojas pagrįstai galėjo pasirinkti konkrečią prekę, tuo tarpu nesant galimybei jos gauti, vartotojo lūkesčiai būtų pažeisti.

Pastebėtina, jog vartotojas, norėdamas įsigyti reklamoje nurodytas prekes už ypatingą kainą, turėjo tam tikrą laiko tarpą apsipirkti būtent „LUKOIL“ degalinėse už 30 litų ir daugiau, kad gautų akcijos lipdukų. Ir tik surinkęs atitinkamą skaičių lipdukų per reklamoje nurodytą laikotarpį, vartotojas turėjo galimybę įsigyti akcijos prekes su numatyta nuolaida. Toks reklamos davėjo elgesys, kuomet jis neįvykdo vartotojui duodamo pažado atsilyginti (šiuo atveju įsigyti akcijos prekes su nuolaida) už lojalumą, t. y. už per tam tikrą laikotarpį vartotojo nupirktų prekių kiek?į reklamos davėjo prekės ženklu pažymėtose vietose (šiuo atveju „LUKOIL“ degalinėse), yra vertintinas ir sąžiningo konkuravimo reklamos davėjo konkurentų atžvilgiu aspektu. Pažymėtina, kad per tokios reklaminės akcijos laikotarpį reklamos davėjas „pririša“ vartotoją taip, kad jis pirktų prekes būtent iš jo, o ne kitų tiekėjų – reklamos davėjo konkurentų – prekybos vietų. Manytina, jog jei vartotojas būtų žinojęs, kad tam tikros akcijos prekės jis negaus dar akcijai neįpusėjus, jis galimai išvis būtų nusprendęs nedalyvauti akcijoje ir būtų pirkęs prekes kitose degalinėse, kas matyti ir iš vartotojo skundo. Šios aplinkybės rodo, kad „LUKOIL“ dėl savo neteisėtų veiksmų atsidūrė palankesnėje situacijoje lyginant su kitais bendrovės konkurentais, kadangi galėjo pritraukti daugiau klientų, ir tuo pakenkė ar galėjo pakenkti „LUKOIL“ konkurentams.

Nagrinėjamu atveju, reklamose arba tik vaizdu, arba šalia pateikiant ir tekstinę informaciją, vartotojams buvo siūloma degalinėse „LUKOIL“ vykdomos akcijos „Sabonis 220“ metu, surinkus atitinkamą kiekį lipdukų, už mažesnę kainą įsigyti konkrečių prekių. Atitinkamai, vartotojas, pamatęs tokio pobūdžio informaciją pagrįstai galėjo tikėtis, jog surinkęs reikiamą kiekį lipdukų, jis galės už ypatingą kainą įsigyti reklamoje nurodytas prekes. Tuo tarpu, akcijos sąlygose papildomai buvo nurodyta akcijos pradžia ir pabaiga bei iki kada vartotojas gali atsiimti akcijos prekę su nuolaida, kokius veiksmus turi atlikti, kad gautų lipdukų.

Taigi, vartotojas, matydamas reklamos visumą – prekių įvairovę bei galimybę nurodytas prekes įsigyti už mažesnę kainą, bei sužinojęs akcijos sąlygas, galėjo būti paskatintas, o kaip matyti iš vartotojo skundo ir faktiškai buvo paskatintas, vykti į „LUKOIL“ degalines, apsipirkti už ne mažiau kaip 30 litų bei rinkti akcijos lipdukus tam, jog galėtų įsigyti norimą prekę.

Manytina, kad jei vartotojas būtų žinojęs, kad tam tikros norimos prekės ar prekių nebus galima įsigyti dar neįpusėjus akcijai, jis apskritai nebūtų pradėjęs rinkti akcijos lipdukų, t. y. būtų priėmęs kitokį sprendimą dėl sandorio, pavyzdžiui, vykęs piltis degalų į kitas degalines. Atsižvelgiant į tai, jog vartotojo ekonominis elgesys galėjo būti paveiktas dar skleidžiant reklamą apie visas akcijos prekes bei galimybę jas įsigyti iki konkrečios datos (net ir akcijos sąlygose nurodant, kad prekių kiekis ribotas), nėra pagrindo teigti, jog vartotojas turėjo manyti, kad turi spėti įsigyti norimą prekę dar neįpusėjus akcijai (iki reklamos dėl visų akcijos prekių nutraukimo), ypač įvertinęs aplinkybę, jog akcijos lipdukų rinkimas gali trukti ne vieną dieną ir net ne vieną savaitę. Taigi, reklamų su pakeitimais skleidimas neleidžia teigti, jog negalėjo būti poveikio tų vartotojų ekonominiam elgesiui, kurie akcijoje nusprendė dalyvauti tuo metu, kai buvo skleidžiama reklama apie visas akcijos prekes, tačiau net neįpusėjus akcijai, jau neturėjo galimybės įsigyti norimos prekės, dėl kurios pradėjo dalyvauti akcijoje. Be to, akcijos knygutėse visą akcijos laikotarpį buvo nurodomos visos „Sabonis 220“ akcijos prekės, atitinkamai vartotojas, atsižvelgęs į akcijos knygutėse pateiktą informaciją, galėjo ir vėlesnėje akcijos eigoje tikėtis, jog galės įsigyti kurią nors prekę iš numatytos kolekcijos bei dėl to apsisprėsti dalyvauti akcijoje.

Įvertinus šias aplinkybes, prieita išvados, kad bendrovių skleista neteisinga ir pateikta klaidinančiu būdu reklama arba tik pateikta klaidinančiu būdu reklama galėjo paveikti vartotojų ekonominį elgesį. Dėl šių priežasčių konstatuotina, kad reklama yra klaidinanti pagal LR Reklamos įstatymą.

Reklamos įstatyme yra numatyta, kad reklamos davėjas už klaidinančios reklamos naudojimą atsako tuo atveju, jei jis neįrodo, kad šio įstatymo nuostatos buvo pažeistos ne dėl jo kaltės. Baudos, skirtinos už klaidinančios reklamos naudojimą, dydis priklauso nuo pažeidimo pobūdžio, trukmės ir masto, atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių, ir skiriamas pagal baudos minimumo ir maksimumo vidurkį.

Skiriant baudas šiuo konkrečiu atveju buvo atsižvelgta į tai, jog bendrovių skleista reklama neatitiko Reklamos įstatyme numatytų teisingumo ir pateikimo kriterijų.

Konkurencijos taryba, vertindama visą reklaminę akciją, nustatė ir bendrovių veiklų lengvinančių aplinkybių – skundų dėl akcijos reklamos pateikusiam vartotojui, siekiant sumažinti patirtą žalą dėl patirtų nepatogumų, perduota jo ketinta įsigyti kuprinė, todėl laikytina, kad vieno vartotojo atžvilgiu veiksmai atitinka Reklamos ėstatyme numatytą lengvinančią aplinkybę – reklaminės veiklos subjektas, padaręs pažeidimą, savo noru atlygino nuostolius ar pašalino padarytą žalą. Konstatuota, kad akcijos metu taip pat imtasi priemonių, siekiant išvengti galimo vartotojų suklaidinimo, t. y. konkrečiu laikotarpiu degalinių „LUKOIL“ teritorijoje bei interneto tinklapyje www.lukoil.lt skleista reklama, kurioje vartotojai informuojami apie tai, kokias akcijos „Sabonis 220“ prekes jie galėjo įsigyti ir kokių prekių nebuvo prekyboje, o tai atitinka Reklamos įstatymo dalį, numatančią lengvinančią aplinkybę – reklaminės veiklos subjektas padaręs pažeidimą, savo noru užkirto kelią žalingoms pasekmėms.

Reklamos įstatymo pažeidimus sunkinančių aplinkybių nustatyta nebuvo. Už klaidinančios reklamos naudojimą UAB „LUKOIL BALTIJA“ buvo paskirta 20 000 litų, UAB „Tūta“ (atsižvelgus į sunkią bendrovės finasinę padėtį) – 1000 litų baudos.

Įrašas paskelbtas temoje Dizainas | Design, Kita | Other, Prekių ženklai | Trademarks ir pažymėtas , , , , , .Išsisaugokite pastovią nuorodą.

Leave a Reply