Bendrijos prekių ženklo naudojimas: kokia teritorija laikoma pakankama?

Autoriai: Kristina Vilkienė, „Metida“ advokato padėjėjaInga Lukauskienė„Metida“ asocijuota partnerė, advokatė, patentinė patikėtinė

Kodėl naudojimas toks svarbus?

puzlePrekių ženklas, kaip ir bet koks kitas turtas, jei tinkamai ir protingai naudojamas, teiks visokeriopą naudą jo savininkui, ir, priešingai – sukels nepatogumų bei galimų nuostolių, jei bus naudojamas netinkamai ar nenaudojamas išvis.

Nors Bendrijos prekių ženklų teisė nenumato naudojimo reikalavimo prekių ženklo registracijai atsirasti, tačiau naudojimas yra numatytas kaip Bendrijos prekių ženklo registracijos palaikymo sąlyga.

Kadangi prekių ženklas – viena iš konkuravimo rinkoje priemonių, todėl jo naudojimui, kaip ir kitoms konkuravimo priemonėms, numatyti atitinkami reikalavimai, siekiant apriboti galimybę varžyti konkurenciją ,,miegančiais“ prekių ženklais.

Tai ypač aktualu kalbant apie Bendrijos prekių ženklus – Bendrijos prekių ženklo registracija suteikia išimtines teises tokio ženklo savininkui visoje Bendrijos teritorijoje. Tačiau

gana retai Bendrijos prekių ženklas yra iš tiesų realiai naudojamas visoje Bendrijos teritorijoje.

Teisinis reglamentavimas:

Europos Parlamento ir Tarybos 2008 m. spalio 22 d. direktyvos 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (kodifikuota redakcija) (Prekių ženklų direktyva 2008/98/EB) preambulės 9 punkte nurodoma, kad: „<…> norint sumažinti Bendrijoje įregistruotų ir saugomų prekių ženklų kiekį ir, atitinkamai, tarp jų iškylančių prieštaravimų skaičių, labai svarbu pareikalauti, kad įregistruoti prekių ženklai būtų faktiškai naudojami arba, jeigu nenaudojami, kad jų registracija būtų panaikinta.“

Naudojimas konkrečioje teritorijoje:

Vertinant Bendrijos prekių ženklo naudojimą, problema atsiranda dėl ženklo naudojimo teritorijos, kadangi apsaugą Bendrijos prekių ženklas turi visose 27 valstybėse narėse.

Kokios apimties naudojimas ES teritorijoje yra laikomas pakankamu, kad ženklas būtų laikomas naudojamu ES, ir kad toks naudojimas atsvertų nenaudojimą likusioje ES dalyje, ir tai nebūtų pagrindas panaikinti tokio ženklo registraciją dėl nenaudojimo?

Teismų praktikoje yra įtvirtinta, kad prekių ženklas turi būti naudojamas reikšmingoje teritorijos dalyje.

Tačiau net ir naudojimas gana ribotoje teritorijoje gali būti laikomas pakankamu, atsižvelgiant į visas kitas bylos aplinkybes, kadangi naudojimo teritorija yra tik vienas iš kelių faktorių, kurie turi būti įvertinti. Tokiu būdu, net ir naudojimas prekių ženklo tik vienoje valstybėje narėje ar jos teritorijos dalyje, būtų laikomas pakankamu – su sąlyga, kad yra įvykdyti kiti naudojimo ,,iš tikrųjų“ kriterijai.

Ginčas tarp „AB InBev“ ir „Budvar“ dėl Bendrijos prekių ženklo „BUD“

Vienas naujausių teismų sprendimų, kuriuose buvo vertinamas ženklo naudojimo pakankamumas teritorijos prasme, yra 2013 m. sausio 22 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo (anksčiau vadinto Pirmosios instancijos teismu) sprendimas. Šiuo sprendimu teismas paliko galioti AB InBev Bendrijos prekių ženklo ,,BUD“ registraciją alui ir kitoms prekėms – ginčas kilo tarp seniai tarpusavyje kariaujančių didžiausio pasaulyje alaus gamintojo Anheuser-Busch InBev („AB InBev“) ir Čekijos alaus gamintojo Budějovickż Budvar („Budvar“).

Dar 2008 metais Bendrasis Teismas, nagrinėjęs bylą tarp šių alaus gamintojų, panaikino tris Vidaus rinkos harmonizavimo tarnybos (VRDT) sprendimus, kuriais buvo atmesti „Budvar“ protestai dėl Bendrijos prekių ženklo ,,BUD“. Šiuose sprendimuose VRDT buvo konstatavusi, jog ženklo savininko pateikti įrodymai, dėl kilmės nuorodos ,,BUD“ naudojimo Austrijoje, Prancūzijoje, Italijoje ir Portugalijoje, yra nepakankami. Tuo tarpu, Bendrasis Teismas nusprendė, kad VRDT taikė klaidingą kilmės nuorodos sąvoką ir nepagrįstai rėmėsi nacionalinių teismų sprendimais, traktuojant juos kaip galutinius. Dėl byloje pateiktų naudojimo įrodymų, Bendrasis Teismas nusprendė, kad ,,Budvar“ pateikė pakankamus naudojimo komercinėje veikloje įrodymus Austrijoje ir Prancūzijoje.

„AB InBev“ apskundė šį sprendimą Europos Teisingumo Teismui, kuris Bendrojo teismo sprendimą panaikino iš dalies, konstatuodamas kad Bendrasis Teismas netinkamai taikė Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo nuostatas – Europos Teisingumo Teismas pažymėjo, kad ankstesnis prekių ženklas, kurio pagrindu siekiama užginčyti vėlesnę prekių ženklo registraciją, privalo būti iš tiesų pakankama apimtimi naudojamas komercinėje veikloje didelėje teritorijos, kurioje jis yra saugomas, dalyje. Kita vertus, Europos Teisingumo Teismas nepaneigė Bendrojo Teismo konstatavimo, kad terminas ,,naudojimas komercinėje veikloje“ neturėtų būti suprantamas kaip nuoroda į naudojimą „iš tikrųjų“. Europos Teisingumo Teismo vertinimu, ankstesnio prekių ženklo naudojimas turi būti kur kas platesnis, nei vietinės reikšmės naudojimas, be to, naudojimas komercinėje veikloje turi būti vertinamas atskirai kiekvienos iš teritorijų, kuriose jis yra saugomas, atžvilgiu. Nustatęs šiuos esminius kriterijus, Europos Teisingumo Teismas bylą persiuntė iš naujo nagrinėti Bendrajam teismui, kuris turėjo pakartotinai įvertinti ar „Budvar“ naudojama kilmės nuoroda ,,BUD“ buvo pakankamas pagrindas ginčyti „AB InBev“ prekių ženklo paraišką.

Antrajame 2013 m. sausio 22 d. sprendime Bendrasis Teismas nusprendė, kad ,,Budvar“ nepateikė VRDT jokių įrodymų, kurie įrodytų, kad ankstesnio ženklo naudojimas komercinėje veikloje iki paraiškos vėlesniam Bendrijos prekių ženklui registruoti padavimo datos, buvo daugiau, nei vietinės reikšmės. Sąskaitos, pateiktos kaip naudojimo įrodymai, kurių datos buvo vėlesnės, nei „AB InBev“ paraiška Bendrijos prekių ženklui registruoti, buvo atmestos. Be to, teismas konstatavo, kad sąskaitos, pagrindžiančios nuorodos ,,BUD“ naudojimą iki paraiškos ginčijamam Bendrijos prekių ženklui registruoti, yra labai ribotos teritorijos arba produktų apimties. Pvz., prekių tiekimas Prancūzijoje apsiribojo daugiausia trimis miestais, o sąskaitos dėl pardavimų Austrijoje buvo nepakankamos dėl labai žemo prekių kiekio ir apyvartos rodiklių. Tokiu būdu, Bendrasis Teismas atmetė ,,Budvar“ ieškinius.

Apibendrinant šį teismo sprendimą, svarbu akcentuoti naudojimo „iš tikrųjų“ svarbą kuo platesnėje teritorijos, kurioje ženklas saugomas, dalyje. Tačiau kartu svarbu įsidėmėti ir tai, kad vien naudojimo faktas nėra pakankamas – labai svarbi naudojimo apimtis, kuri kiekvienu konkrečiu atveju įvertinama pagal ženklu žymimų prekių ar paslaugų pobūdį ir specifiką.

Įrašas paskelbtas temoje Prekių ženklai | Trademarks ir pažymėtas , , , , , , , .Išsisaugokite pastovią nuorodą.

Leave a Reply