Metagairės. Domenai. Reklama. Kuo jie susiję ir kaip vertinamas jų naudojimas?

Autoriai: Kristina Vilkienė, „Metida“ advokato padėjėja, Reda Žabolienė, „Metida“ vadovaujanti partnerė, advokatė, patentinė patikėtinė

Kol naujausi rinkos ir sociologiniai tyrimai vertina kurios iš socialinės žiniasklaidos priemonių yra efektyviausia vieta rinkodarai plėtoti, aišku viena – visos šios priemonės veikia bendroje plotmėje, t.y. internete. O internete, be tradicinių, klasikinių marketingo priemonių – prekių ženklų – atsiranda ir specifiniai elementai – domenai, raktažodžiai ar metagairės. Tuomet kyla klausimas, kokia apsauga gali būti taikoma šiems atskiriems objektams ir kiek yra laisvės juos pasirenkant ir naudojant ar reklamuojant?

Byloje Belgian Electronic Sorting Technology BV prieš Peelaers Europos Bendrijos Teisingumo Teismas nagrinėjo prašymą dėl prejudicinio sprendimo, kuriuo buvo prašoma pateikti ,,reklamos“ sąvokos išaiškinimą  Direktyvos 84/450/EEC 2 straipsnio ir Direktyvos 2006/114/EC 2 straipsnio (dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos) prasme.

Belgian Electronic Sorting Technology BV“ (BEST) ir „Visys NV“ gamino ir pardavinėjo rūšiavimo įrenginius, kuriuose buvo naudojamos lazerių technologijos. BEST įrenginiai buvo pardavinėjami  Helius, Genius, LS9000 ir Argus pavadinimais. Bendrovę „Visys“ 2004 m. kartu su bendraminčiais įkūrė buvęs BEST darbuotojas ir 2007 m. tas pats buvęs darbuotojas „Visys“ bendrovės vardu registravo domeną www.bestlasersorter.com. Šios svetainės turinys buvo identiškas kitoms „Visys“ svetainėms, sukurtoms interneto sričių adresais www.visys.be and www.visysglobal.be.

Po metų BEST padavė paraišką Beneliukso prekių ženklui registruoti 7, 9, 40 ir 42 klasių prekėms ir paslaugoms pagal tarptautinę Nicos klasifikaciją.

best

Buvo nustatyta, kad paieškos sistemoje „www.google.be“ įvedus ieškomus žodžius „Best Laser Sorter“ antra – iš karto po BEST interneto svetainės – pateikiama nuoroda į „Visys“ interneto svetainę; pastaroji savo interneto svetainėse naudoja tokias metagaires: „Helius sorter, LS9000, Genius sorter, Best+Helius, Best+Genius, <…> Best nv“.

Manydama, kad domeno vardo „www.bestlasersorter.com“ registracija ir naudojimas, taip pat šių metagairių naudojimas kenkia jos prekių ženklui ir komerciniam pavadinimui, pažeidžia nuostatas klaidinančios ir lyginamosios reklamos srityje, susijusias su neteisėta domenų vardų registracija, BEST kreipėsi į teismą su prašymu įpareigoti B. Peelaers ir „Visys“ nutraukti šią tariamą žalą ir pažeidimus. Atsakydami į šį ieškinį B. Peelaers ir „Visys“ pateikė priešpriešinį ieškinį, kuriame prašė panaikinti vaizdinį Beniliukso prekių ženklą BEST.

Antverpeno teismas BEST reikalavimus pripažino nepagrįstais, išskyrus reikalavimą pripažinti, kad naudojant nagrinėjamas metagaires pažeidžiamos nuostatos lyginamosios ir klaidinančios reklamos srityje. Be to, jis atmetė B. Peelaers ir „Visys“ pateiktą priešpriešinį ieškinį.

Abi šalys apskundė šį teismo sprendimą. Antverpeno apeliacinis teismas, išnagrinėjęs BEST ir B. Peelaers ir „Visys“ apeliacinius skundus, atmetė visus BEST reikalavimus, įskaitant susijusį su nuostatų lyginamosios ir klaidinančios reklamos srityje pažeidimu, ir panaikino vaizdinį Beniliukso prekių ženklą BEST dėl skiriamojo požymio nebuvimo.

BEST pateikė kasacinį skundą dėl šio sprendimo. Teismas atmetė BEST kasacinio skundo pagrindus, išskyrus susijusį su teisės aktų lyginamosios ir klaidinančios reklamos srityje pažeidimu ir nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui prejudicinį klausimą:

„Ar <…> direktyvos [84/450] <…> 2 straipsnio ir <…> direktyvos [2006/114] <…> 2 straipsnio sąvoką „reklama“ reikia aiškinti taip, kad ji apima ne tik domeno vardo registraciją ir naudojimą, bet ir [metagairių] naudojimą interneto svetainės metaduomenyse?“

Direktyvos 84/450 2 straipsnio 1 punkte ir Direktyvos 2006/114 2 straipsnio a punkte reklama apibrėžiama kaip bet kokios formos informacijos pateikimas ryšium su prekyba, verslu, amatu ar profesija, siekiant skatinti prekių ar paslaugų teikimą.

Teisingumo Teismas savo jurisprudencijoje jau yra pažymėjęs, kad, atsižvelgiant į šią ypač plačią apibrėžtį reklama gali būti labai įvairių formų, todėl negali būti apribojama klasikinės reklamos formomis.

Siekiant nustatyti, ar tam tikra veikla yra reklamos forma, kaip ji suprantama pagal minėtas nuostatas, reikia atsižvelgti į šių direktyvų 1 straipsnyje išdėstytą tikslą apsaugoti prekybininkus nuo klaidinančios reklamos ir jos nesąžiningų pasekmių bei nustatyti sąlygas, kuriomis lyginamoji reklama yra leistina.

Šiomis sąlygomis, kaip Teisingumo Teismas konstatavo dėl Direktyvos 84/450 ir kaip matyti iš Direktyvos 2006/114 8, 9 ir 15 konstatuojamųjų dalių, siekiama įvertinti skirtingus interesus, kuriuos gali paveikti leidimas naudoti lyginamąją reklamą, leidžiant konkurentams objektyviai parodyti skirtingų palyginamų prekių privalumus, kad būtų skatinama konkurencija, susijusi su vartotojų interesais, ir kartu uždraudžiant praktiką, kuri gali iškraipyti konkurenciją, būti žalinga konkurentams ir daryti neigiamą poveikį vartotojų pasirinkimui (2009 m. birželio 18 d. Sprendimo L’Oréal ir kt., C487/07, Rink. p. I5185, 68 punktas ir 2010 m. lapkričio 18 d. Sprendimo Lidl, C159/09, Rink. p. I11761, 20 punktas).

Be to, iš Direktyvos 2006/114 3, 4 konstatuojamųjų dalių ir 8 konstatuojamosios dalies antro sakinio, taip pat iš sąvokų „klaidinanti reklama“ ir „lyginamoji reklama“, numatytų Direktyvos 84/450 2 straipsnio 2 ir 2a punktuose ir Direktyvos 2006/114 2 straipsnio b ir c punktuose, matyti, kad Sąjungos teisės leidėjas šiomis direktyvomis ketino visiškai sureglamentuoti bet kokios formos reklamos skelbimą, dėl kurio gali būti sudaryta arba nesudaryta sutartis, siekdamas išvengti, kad tokia reklama būtų žalinga vartotojams ir prekybininkams bei iškraipytų konkurenciją vidaus rinkoje.

Todėl sąvoka „reklama“, kaip ji suprantama pagal direktyvas 85/450 ir 2006/114, negali būti aiškinama ir taikoma taip, kad įmonės veiksmams, atliekamiems prekybininko skatinant pirkti tos įmonės produktus arba paslaugas, kurie gali turėti įtakos vartotojų ekonominiam elgesiui ir dėl to turėti poveikį šio prekybininko konkurentams, netaikomos šiose direktyvose nustatytos sąžiningos konkurencijos taisyklės.

Pagrindinėje byloje nustatyta, kad B. Peelaers įregistravo domeno vardą „www.bestlasersorter.com“ „Visys“ vardu ir naudojo šį domeno vardą bei metagaires „Helius sorter, LS9000, Genius sorter, Best+Helius, Best+Genius, <…> Best nv“ vykdydama šios bendrovės komercinę veiklą. Šalys nesutaria, ar šie B. Peelaers ir „Visys“ veiksmai gali būti laikomi „[informacijos] pateikimo forma“, atlikta „siekiant skatinti prekių ar paslaugų tiekimą“, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 85/450 2 straipsnio 1 punktą ir Direktyvos 2006/114 2 straipsnio a punktą.

Teismas palaikė generalinio advokato išvadą, kad domeno vardo registracija yra tik formalus veiksmas, kai nustatytos domenų vardų valdymo organizacijos prašoma už užmokestį įregistruoti šį domeno vardą jos duomenų bazėje ir nukreipti interneto vartotojus, kurie įveda minėtą domeno vardą. Domeno vardo registracija dar nereiškia, kad šis domeno vardas bus naudojamas interneto svetainei sukurti, todėl interneto vartotojai galės susipažinti su šiuo domeno vardu.

Taigi atsižvelgiant į direktyvų 84/450 ir 2006/114 tikslus, negalima laikyti, kad toks visiškai formalus veiksmas, kuris pats nebūtinai apima potencialių interneto vartotojų galimybę susipažinti su domeno vardu ir todėl negali turėti įtakos jų pasirinkimui, yra informacijos pateikimo, kuriuo siekiama skatinti domeno vardo savininko prekių ar paslaugų tiekimą, forma, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 85/450 2 straipsnio 1 punktą ir Direktyvos 2006/114 2 straipsnio a punktą.

Teismas pripažino, kad, kaip tvirtino ir BEST, įregistravus domeno vardą iš konkurentų atimama galimybė įregistruoti ir naudoti šį domeno vardą jų svetainėms. Tačiau kartu pažymėjo, kad vien tokio domeno vardo registracija savaime yra ne reklamos pateikimas, bet geriausiu atveju – šio konkurento galimybių, kurių įgyvendinimas prireikus gali būti ribojamas kitomis teisės nuostatomis, pateikti informaciją apribojimas.

Be to, tiek, kiek tai susiję su domeno vardo naudojimu, aišku, kad pagrindinėje byloje kyla klausimas dėl to, kad „Visys“ naudoja domeno vardą „www.bestlasersorter.com“ interneto svetainei, kurios turinys identiškas įprastų „Visys“ interneto svetainių, pasiekiamų naudojant domenų vardus „www.visys.be“ ir „www.visysglobal.be“, turiniui.

Tokio naudojimo tikslas yra akivaizdus domeno vardo savininko prekių ar paslaugų tiekimo skatinimas. Todėl, priešingai, nei teigia B. Peelaers ir „Visys“, šis savininkas skatina savo prekių tiekimą ir paslaugų teikimą ne tik interneto svetainėje, į kurią nukreipiama įvedus domeno vardą, bet ir naudodamas patį domeno vardą, pasirinktą rūpestingai ir skirtą skatinti, kad kuo daugiau interneto vartotojų aplankytų šią svetainę ir susidomėtų jo pasiūlymu.

Be to, toks domeno vardo, kuriame daroma nuoroda į tam tikras prekes ar paslaugas arba į bendrovės komercinį pavadinimą, naudojimas yra informacijos pateikimo, kuris skirtas potencialiems vartotojams ir kuriuo jiems siūloma naudojantis šiuo vardu rasti interneto svetainę, susijusią su minėtomis prekėmis ir paslaugomis arba su minėta bendrove, forma. Be to, dalį domeno vardo arba jį visą gali sudaryti pagiriamieji žodžiai arba gali būti suprantama, kad juo giriamos prekių ir paslaugų, į kurias šiame varde daroma nuoroda, geriausios savybės.

Byloje taip pat buvo keliamas klausimas dėl to, kad „Visys“ į metaduomenis ir į savo interneto svetainių programavimo kodą įterpė metagaires „Helius sorter, LS9000, Genius sorter, Best+Helius, Best+Genius, <…> Best nv“, kurios atitinka tam tikrų prekių pavadinimus ir BEST komercinio pavadinimą santrumpą.

Tokios metagairės, sudarytos iš raktinių žodžių (angl. „keyword metatags“), kurias skaito paieškos sistemos, kai naršo internete siekdamos pateikti daugybę jame esančių svetainių nuorodų, yra vienas faktorių, leidžiančių šioms sistemoms suklasifikuoti svetaines pagal jų svarbą, atsižvelgiant į interneto vartotojo įvestą paieškos žodį.

Taigi tokių gairių, atitinkančių konkurento prekių pavadinimus ir jo komercinį pavadinimą, naudojimas apskritai lemia tai, kad kai interneto vartotojas, ieškodamas šio konkurento prekių, įveda vieną šių pavadinimų arba vardų į paieškos sistemą, jo paskelbtas natūralus rezultatas modifikuojamas šių metagairių savininko naudai ir nuoroda į jo interneto svetainę pateikiama šių rezultatų sąraše, o tam tikru atveju – greta nuorodos į šio konkurento interneto svetainę.

Šioje byloje buvo nustatyta, kad kai interneto vartotojas įvesdavo žodžius „Best Laser Sorter“ į paieškos sistemą „www.google.be“, ši nukreipdavo, pateikdama antrą rezultatą po BEST interneto svetainės, į „Visys“ interneto svetainę.

Daugeliu atvejų interneto vartotojas, kaip paieškos žodį įvedęs bendrovės prekės pavadinimą arba bendrovės pavadinimą, siekia rasti informaciją apie šią specialią prekę arba apie šią bendrovę ir jos prekių asortimentą, su tuo susijusius pasiūlymus. Todėl kai natūralių paieškos rezultatų sąraše paskelbiamos nuorodos į svetaines, kur siūlomos šios bendrovės konkurento prekės, interneto vartotojas gali jas suvokti kaip siūlančias alternatyvą šios bendrovės prekėms arba manyti, kad jomis nurodomos svetainės, kur siūlomos šios bendrovės prekės ar paslaugos. Taip a fortiori yra tuo atveju, kai nuorodos į šios bendrovės konkurento interneto svetainę pateikiamos tarp pirmųjų paieškos rezultatų, greta tos pačios bendrovės interneto svetainių arba kai konkurentas naudoja domeno vardą, kuriame daroma nuoroda į jo komercinį pavadinimą arba į vienos jo prekių pavadinimą.

Atsižvelgiant į šias išvadas, teismas konstatavo, kad kadangi metagairių, kurios atitinka konkurento prekių pavadinimus arba jo komercinį pavadinimą, naudojimas interneto svetainės programavimo kode lemia tai, kad interneto vartotojui siūloma įvesti vieną šių prekių pavadinimų arba šį komercinį pavadinimą kaip paieškos žodį, kurį ši svetainė sieja su jo paieška, toks naudojimas turi būti laikomas informacijos pateikimo forma, kaip ji suprantama pagal Direktyvos 84/450 2 straipsnio 1 dalį ir Direktyvos 2006/114 2 straipsnio a punktą.

Teismo teigimu, šiuo atžvilgiu neturi reikšmės tai, kad šios metagairės lieka nematomos interneto vartotojui ir kad ne jis, o paieškos sistema yra jų tiesioginis adresatas. Šiuo aspektu užtenka konstatuoti, kad pagal minėtas nuostatas „reklamos“ sąvoka aiškiai apima visas informacijos pateikimo formas, įskaitant ir netiesioginio informacijos pateikimo formas, kai a fortiori jos gali turėti įtakos vartotojų ekonominiam elgesiui ir daryti poveikį konkurentui, į kurio pavadinimą arba prekes metagairėmis pateikiama nuoroda. Be to, nekelia abejonių tai, kad toks metagairių naudojimas yra reklamos strategija tiek, kiek ja siekiama paskatinti interneto vartotoją aplankyti naudotojo svetainę ir susidomėti jo prekėmis arba paslaugomis.

Atsižvelgiant į tai, buvo konstatuota, kad Direktyvos 84/450 2 straipsnio 1 punktas ir Direktyvos 2006/114 2 straipsnio a punktas turi būti aiškinami taip, kad šiose nuostatose apibrėžta sąvoka „reklama“ tokioje situacijoje, kaip nagrinėjamoji byloje, apima domeno vardo ir metagairių naudojimą interneto svetainės metaduomenyse. Tačiau ši sąvoka neapima domeno vardo registracijos.

Įrašas paskelbtas temoje Prekių ženklai | Trademarks ir pažymėtas , , , , , , , .Išsisaugokite pastovią nuorodą.

Leave a Reply