Paslaugų sutartis – alternatyva darbo sutarčiai?

Autoriai: Vilius Martišius, METIDA asocijuotas partneris, advokatas, teismo mediatorius; Valdemaras Kovalevskis, METIDA jaunesnysis teisininkas, advokato padėjėjas

man-875702_1920Iki šiol neabejotinai populiariausia asmens teisės į darbą įgyvendinimo forma yra darbas pagal darbo sutartį. Žinoma, tai nėra vienintelis asmens paslaugų kitiems asmenims, kaip tam tikros veiklos ir kūrimo proceso, realizavimo būdas. Lietuvos įstatymai tarp kitų sutarčių rūšių numato galimybę asmenims sudaryti ir paslaugų sutartis. Darbo ir paslaugų sutartis gali netgi egzistuoti kartu, t. y. asmuo pas tą patį asmenį gali dirbti pagal darbo sutartį ir papildomai teikti tam tikras paslaugas. Verta paminėti, kad tam tikrais atvejais, paslaugų sutartis yra beveik vienintelis būdas įgyvendinti savo teisę į darbą, pavyzdžiui, tai galioja advokatams, advokatų padėjėjams, notarams ir kitų panašių profesijų atstovams. Vis dėlto galimybė sudaryti su tam tikrais asmenimis paslaugų, o ne darbo sutartis, nėra absoliuti.

Praktikoje pasitaiko atvejų, kai tiek darbuotojams, tiek darbdaviams, siekiant pasinaudoti tam tikromis mokestinėmis lengvatomis, sudaromos paslaugų sutartys, kurios  savo esme yra identiškos darbo sutartims. Jeigu valstybinė mokesčių inspekcija atliktų mokestinį patikrinimą ir nustatytų, kad pagal paslaugų sutartį susiformavo darbo santykiai, abiems tokių sutarčių šalims gali būti taikomos tam tikros sankcijos. Tam, kad būtų aišku, kada galima sudaryti paslaugų sutartis, reikia žinoti esminius darbo ir paslaugų sutarčių skirtumus.

Sutarties dalykas ir atliekamų darbų pobūdis

Pagrindinis darbo sutarties požymis yra darbo funkcijos atlikimas. Kitaip tariant, darbo metu atliekamos ne konkrečios užduotys (nors kartais atliekamas konkretus darbas), o tam tikra tęstinio pobūdžio veikla, kuriai nebūdingas konkretaus rezultato gavimas. Lietuvos teismų praktikoje konstatuota, kad dirbantysis vykdo tam tikrą rūšiniais požymiais apibrėžtą darbo funkciją – asmuo dirba tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbą arba eina tam tikras pareigas.

Tuo tarpu, paslaugų sutartimi susitariama dėl nematerialaus pobūdžio intelektinių ar kitokių paslaugų teikimo. Šios  paslaugos nesusijusios su materialaus objekto sukūrimu. Paslaugų sutarčių atveju nėra būdingas materialaus rezultato gavimas. Nepaisant to, rezultatas paslaugų sutarčių atveju pasižymi tam tikra specifika. Paslaugų sutartys gali būti sudaromos tik dėl paslaugų teikimo, bet ne dėl darbų atlikimo. Šiuo atveju paslaugų rezultato nėra kaip savarankiško objekto, kurį reikia perduoti klientui (užsakovui), nors kai kuriais atvejais jis gali būti ir gana aiškiai apibrėžtas, pavyzdžiui, konsultacija tam tikru klausimu, siekiant išspręsti konkrečią problemą.

Teisinių santykių trukmė

Darbo teisiniams santykiams yra būdingas pastovumas ir tęstinumas. Paslaugų teikimo teisiniams santykiams labiau būdingas vienkartinio, nenuolatinio veiksmo atlikimas. Ar tikrai vykdomai veiklai yra būdingas tęstinumas, nustatoma kiekvienu konkrečiu atveju, atsižvelgiant į visų reikšmingų aplinkybių visumą. Teisinių santykių tęstinumą gali įrodyti taip pat ir netęstinio pobūdžio veiksmų (darbų) visuma. Pavyzdžiui, vienoje iš bylų Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, nors buvo sudaromos su asmenimis autorinės sutartys, tačiau tokios sutartys buvo sudaromos pastoviai – kiekvieną mėnesį, daugelis iš jų identiškos, todėl tai rodo tęstinį darbo pobūdį. Tai reiškia, kad negalima tokio pobūdžio sutarčių, nors ir sudaromų vienam mėnesiui, tačiau darant tai nuolat, pripažinti vienkartinėmis.

Didesnis paslaugų teikėjo savarankiškumas

Pagal darbo sutartį darbuotojas privalo laikytis darbo tvarkos ir paklusti darbdavio nurodymams, t.y. šiems santykiams būdingas pavaldumas. Tai reiškia, kad darbuotojui nesuteikiama visiška laisvė atliekant užduotis, nes jam vadovauja darbdavys. Šis požymis gali pasireikšti įvairiai: darbuotojas turi laikytis reikalavimų dėl darbo organizavimo, darbo laiko, darbo drausmės ir daugybės kitų sąlygų. Požymio atsiradimą lėmė darbo teisinių santykių specifika, nes iš esmės neįmanoma efektyviai organizuoti darbo, jei darbuotojas nebus įsipareigojęs veikti darbdavio naudai. Šalys, veikdamos paslaugų sutarčių pagrindu, yra labiau nepriklausomos, nėra pavaldžios viena kitai.

 Atlygintinumas

Tiek darbo, tiek paslaugų sutartys priklauso atlygintinų sandorių kategorijai. Paslaugų sutarčių atveju atlygis už paslaugas yra tampriai susijęs su kitu darbo ir paslaugų sutarčių skiriamuoju požymiu – teisinių santykių trukme. Darbo sutarties atveju užmokestis visada mokamas periodiškai (kas mėnesį, kas pusę mėnesio ir pan.), tačiau sudant paslaugų sutartis atlyginimas dažniausiai mokamas tik tuomet, kai suteikiamos tam tikros paslaugos.

Be abejo, šis sąrašas nėra baigtinis.Tiek teorijoje, tiek  praktikoje yra išskiriama ir daugiau darbo ir paslaugų sutartis apibūdinančių požymių: sutarčių šalys, forma, rizikos paskirstymas, sutarčių vykdymo būdas, priemonės ir pobūdis, santykių pasibaigimo pagrindai ir garantijos.

Mažesni mokesčiai

Darbo sutartys atrodo mažiau patrauklios ir dėl didesnės mokestinės naštos. Pajamos gautos darbo ir paslaugų teisinių santykių pagrindu, apmokestinamos vienodu 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifu, išskyrus tuos atvejus, kai paslaugos teikiamos turint individualios veiklos pažymą. Tuomet pajamos apmokestinamos taikant 5 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą, tačiau tai netaikoma advokatams, antstoliams, architektams, buhalteriams, inžinieriams, psichologams, brokeriams ir kitiems laisvųjų profesijų atstovams.

Darbo sutarties atveju, valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokos, mokamos tiek darbuotojo tiek darbdavio, iš viso sudaro 39,98 proc. nuo visų pajamų, atėmus neapmokestinamų pajamų dydį, jeigu jis taikomas pagal asmens pajamų lygį. Paslaugų teikimo atveju, valstybinio socialinio draudimo įmoka ir sveikatos draudimo įmoka siekia 37,5 proc. Tokia įmoka apskaičiuojama nuo pusės asmens gautų apmokestinamųjų pajamų (kai asmuo teikia paslaugas individualios veiklos pažymos pagrindu). Jeigu asmuo vienkartinio pobūdžio paslaugas teikia neturėdamas individualios veiklos pažymos, nuo jo gautų pajamų valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokos nemokamos.

Kodėl verta rinktis paslaugų sutartį?

Nepaisant  mokestinės naudos, paslaugų sutartys gali labiau patraukti įmones (darbdavius) ir dėl kitų priežasčių, pavyzdžiui, paslaugų teikimo sutartį galima nutraukti bet kuriuo metu, toje sutartyje nustatyta tvarka. Paslaugas teikiančiam asmeniui nėra taikomos Lietuvos Respublikos darbo kodekse įtvirtintos garantijos (darbo ir poilsio režimas, atostogų suteikimas, išeitinės išmokos, ir kt.), paslaugų teikėjui netaikoma ribota materialinė atsakomybė, jis veikia savo rizika ir visiškai atsako už teikiamų paslaugų kokybę.

Galima daryti išvadą, kad bent jau šiuo metu, paslaugų sutartis negali būti laikoma alternatyva darbo sutarčiai visų darbuotojų atžvilgiu, tačiau su tam tikrų specialybių ar profesijų asmenimis galima sudarinėti paslaugų teikimo sutartis. Paslaugų sutartis sudarinėjama tais atvejais, kai teikiamų paslaugų pobūdis atitinka jau anksčiau aptartus požymius. Vienas svarbiausių kriterijų – paslaugų sutartys dažniausiai sudaromos dėl nematerialaus pobūdžio veiklos. Todėl tokia sutartis netiks gamybos, pramonės, žemės ūkio ir panašių sričių darbuotojams. Nepaisant to, paslaugų teikimo sutartis gali būti sudaroma su informacinių technologijų, marketingo, kūrybinės veiklos, reklamos paslaugų, projektavimo ir kitų panašių veiklų specialistais.

Įrašas paskelbtas temoje Kita | Other ir pažymėtas , , , , .Išsisaugokite pastovią nuorodą.

Leave a Reply