Susiję asmenys taip pat privalo registruotis PVM mokėtojais

Autoriai: Vilius Martišius, METIDA asocijuotas partneris, advokatas, teismo mediatorius; Valdemaras Kovalevskis, METIDA jaunesnysis teisininkas, advokato padėjėjas

pinigeliai pinigaiEkonominę veiklą vykdantiems asmenims ne naujiena, kad pajamų sumai per paskutinius 12 mėnesių viršijus 45 tūkst. EUR, yra privaloma registruotis PVM mokėtoju. Nepaisant to, daugelis nežino, kad tam tikrais atvejais savarankiški (atskiri) ekonominę veiklą vykdantys fiziniai ir juridiniai asmenys privalo registruotis PVM mokėtoju nors per paskutinius 12 mėnesių kiekvieno iš jų bendra atlygio suma neviršija minėtos sumos.

Kai tas pats asmuo (vienas ar kartu su kitais susijusiais asmenimis) kontroliuoja keletą juridinių asmenų, visi jo kontroliuojami juridiniai asmenys ir jis pats (jeigu ir pats vykdo ekonominę veiklą) privalo registruotis PVM mokėtoju, jeigu bendra visų jų gauta ar gautina atlygio už vykdant ekonominę veiklą patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas per paskutinius 12 mėnesių viršija 45 tūkst. EUR. Taigi tokiu atveju, visų susijusių asmenų pajamos skaičiuojamos bendrai.

Ekonominės veiklos vykdytojai

Ekonominė veikla yra veikla (įskaitant gamybą, prekybą, paslaugų teikimą, kasybą, profesinę veiklą ir pan.), kurią vykdant siekiama gauti bet kokių pajamų. Praktikoje dažnai susiduriama su tokia  problema – ar vien įmonės akcijų turėjimas yra laikomas ekonominės veiklos vykdymu. Europos Teisingumo Teismo praktikoje yra konstatuota, kad įmonės akcijų įsigijimas ir turėjimas, neturint tikslo tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvauti tos įmonės valdyme, nėra laikomas ekonomine veikla. Taip pat yra konstatuota, kad vien tik nuosavybės teisės į turimas akcijas bei kitus vertybinius popierius įgyvendinimas nėra laikomas ekonomine veikla. Bendra taisyklė, kad paprastas akcijų turėjimas nėra laikomas ekonominės veiklos vykdymu, tačiau jeigu aktyviai naudojamasi turimų akcijų suteikiamomis teisėmis, dalyvaujama juridinio asmens veikloje – tai ir akcijų turėjimas bus laikomas ekonominės veiklos vykdymu.

Kontroliuojantieji asmenys

Juridinius asmenis gali kontroliuoti asmuo pats arba su kitais susijusiais asmenimis. Susiję asmenys yra, pavyzdžiui, sutuoktiniai, sužadėtiniai arba sugyventiniai, asmenys susiję giminystės arba svainystės santykiais, apmokestinamasis asmuo ir jo dalyvis ar valdymo organo narys, apmokestinamasis asmuo ir jo darbuotojai. Išsamus susijusių asmenų sąrašas yra numatytas Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2 straipsnio 31 dalyje. Daugeliui kyla klausimas – ar kelių juridinių asmenų vadovo, kuris irgi vykdo ekonominę veiklą, pajamos turi būti  skaičiuojamos kartu su juridinių asmenų gaunamomis pajamomis? Jeigu juridinio asmens vadovas neturi akcijų arba turi nepakankamą jų kiekį, kad galėtų daryti lemiamą įtaką priimant sprendimus, tai jis nebus laikomas kontroliuojančiu asmeniu PVM įstatymo prasme. Todėl vadovo gautos pajamos nėra kartu skaičiuojamos su juridinio asmens pajamomis.

Kontroliuojamieji juridiniai asmenys

 Jeigu asmuo vienas arba kartu su susijusiais asmenimis kontroliuoja vieną juridinį asmenį, tai nei jam, nei kontroliuojamam juridiniui asmeniui PVM mokėtoju registruotis nereikia. Išskyrus tuos atvejus, kai to asmens arba jo kontroliuojamojo asmens pajamos, viršija 45 tūkst. EUR sumą. Kontroliuojančio asmens pajamos šiuo atveju neturi reikšmės. Taigi pareiga registruotis PVM mokėtoju gali kilti tik tuo atveju, jeigu yra kontroliuojami du ir daugiau juridinių asmenų.

Juridinio asmens kontrolė nebūtinai priklauso nuo turimų akcijų skaičiaus. Sprendžiant ar asmuo kontroliuoja juridinį asmenį, atsižvelgiama į tai, ar asmuo faktiškai kontroliuoja to juridinio asmens sprendimus, t.y. ar turi lemiamą balsą priimant sprendimus arba jų nepriimant. Net ir tuomet kai du susiję asmenys valdo 90% ir 10% juridinio asmens akcijų, kiekvienas iš jų laikomas juridinį asmenį kontroliuojančiu asmeniu. Visi atvejai individualūs, todėl juridinio asmens kontrolė nustatoma išnagrinėjus visas reikšmingas faktines aplinkybes.

Aptartas reguliavimas tam tikra prasme nėra naudingas asmenims, kurie diversifikuodami verslo riziką įsteigia kelis juridinius asmenis. Iš kitos pusės toks reguliavimas yra pateisinamas, nes orientuotas į tai, kad būtų maksimaliai skaidriai ir sąžiningai mokami mokesčiai, nebūtų slepiama faktiškai gauta nauda. Taip yra įgyvendinamas vienas iš valstybės fiskalinės politikos tikslų – surinkti kuo daugiau mokesčių.

Įrašas paskelbtas temoje Kita | Other, Uncategorized ir pažymėtas , , , , .Išsisaugokite pastovią nuorodą.

Leave a Reply