Foods labels to become more clear

Author: Monika Alisauske, Lawyer

 • Does the information on food labels confuse?
 • European Commission will prevent from misleading
 • Regulation – not for all food goods

The country of origin or the place of provenance of foods vs the country of origin or the place of provenance of the primary ingredient of a food: the new Regulation changes the rules for the provision of food information to consumers.

Given the large choice of foods, consumers choose their foods very thoroughly and carefully. When choosing their foods, consumers pay attention not only to the individual packaging designs, different trademarks or exceptional slogans but also to the additional information about the product as such provided on the packaging, i.e. statements, clarifications, various symbols which provide consumers with more information about the product itself, its characteristics and the country of origin or the place of provenance as well as make it easier for the consumer to decide about the most appropriate product.

In the end of May of this year (28 May 2018) the European Commission adopted the Commission Implementing Regulation (EU) 2018/775 (hereinafter “the Regulation”) laying down rules for the application of Article 26(3) of Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council on the provision of food information to consumers, as regards the rules for indicating the country of origin or place of provenance of the primary ingredient of food. The main aim of the Regulation is to lay down the rules preventing misleading food information on food packaging which implies a certain origin or provenance of a food, when in fact its true country of origin or place of provenance is different.

grocery cart with item

Photo by Oleg Magni on Pexels.com

The regulation provided for under the Regulation applies when the information about the country of origin or the place of provenance indicated on the packaging is given mandatorily or voluntarily in accordance with the effective regulation, or through any indication such as statements, terms, pictorial presentation or symbols but it differs from the country of origin or the place of provenance of the primary ingredient. In such circumstances, it is required to give the country of origin or the place of provenance of the primary ingredient(s), or indicate that the country of origin or the place of provenance thereof differs from that of the food product.

However, it is important to note that the regulation does not extend to customary and generic names including geographic terms that literally indicate origin, but whose common understanding is not an indication of origin or place of provenance of the food, for example, Béchamel sauce. Also, it does not cover protected geographical indications or registered trademarks where the latter constitute an origin indication.

The Regulation also provides a list of means for indicating the country of origin or the place of provenance of a primary ingredient which is not the same as the given country of origin or the given place of provenance of the food:

 1. with reference to one of the following geographical areas: ‘EU’, ‘non-EU’ or ‘EU and non-EU’;
 2. with reference to a region, or any other geographical area either within the several Member States or within third countries;
 3. with reference to an FAO Fishing area, or sea or freshwater body;
 4. with reference to a Member State(s) or a third country(ies);
 5. with reference to a region, or any other geographical area within a Member State or within a third country;
 6. with reference to the country of origin or the place of provenance in accordance with specific Union provisions applicable for the primary ingredient(s) as such.

Instead of using the above labelling, food manufacturers also have the right to provide a statement: ‘(name of the primary ingredient) do/does not originate from (the country of origin or the place of provenance of the food)’ or any similar wording likely to have the same meaning for the consumer.

Food manufacturers should also note that the Regulation lays down requirements for providing information applicable to indications of the name of the primary ingredient: the information shall appear in the same field of vision as the indication of the country of origin or the place of provenance of the food and by using a font size which has an x-height of at least 75% of the x-height of the indication of the country of origin or the place of provenance of the food. Where the country of origin or the place of provenance of a food is given by means of non-scriptural form, the information about the primary ingredient shall appear in the same field of vision as the indication of the country of origin or the place of provenance of the food

It has to be noted that the Regulation and the rules laid down therein shall apply from 1 April 2020. However, it shall not apply to the foods placed on the market or labelled prior to the date of application of the Regulation until the stocks are exhausted.

Although the new regulation will raise many questions to food manufacturers, for example, whether the primary ingredient of a food is defined as one or more ingredients of the same product, which the European Commission should answer by the date of application of the Regulation, at the same time, the new regulation should provide consumers with more and clearer information about the food they buy, and help prevent the probability of misleading the customers.

Paskelbta temoje Uncategorized | Parašykite komentarą

Maisto prekių etiketės nuo šiol bus dar aiškesnės

Autorė: Monika Ališauskė, Teisininkė

 • Ar klaidina informacija ant maisto prekių pakuočių?
 • Europos Komisija užkirs kelią klaidinimui
 • Reglamentas – ne visoms maisto prekėms

Esant dideliam maisto prekių pasirinkimui vartotojai prekes renkasi itin kruopščiai ir atidžiai. Besirinkdami pageidaujamas maisto prekes, vartotojai ne tik atkreipia dėmesį į naudojamus individualius pakuočių dizainus, skirtingus prekių ženklus ar išskirtinius šūkius, bet atkreipia dėmesį ir į ant maisto prekių pakuočių pateikiamą papildomą informaciją, t.y. teiginius, paaiškinimus, įvairius ženklinimus, kurie vartotojams suteikia daugiau informacijos apie pačią prekę, jos savybes bei kilmės šalį arba kilmės vietą, o taip pat vartotojui palengvina ir apsisprendimą pasirenkant tinkamiausią prekę.

Šių metų gegužės pabaigoje (2018 m. gegužės 28 d.) Europos Komisija priėmė Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 2018/775 (toliau – Reglamentas), kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams 26 straipsnio 3 dalies taikymo taisyklės, susijusios su pagrindinės maisto sudedamosios dalies kilmės šalies ar kilmės vietos nurodymo taisyklėmis. Šio Reglamento pagrindinis tikslas yra įtvirtinti taisykles, kuriomis vadovaujantis būtų užtikrinta, jog ant maisto prekių pakuočių nebūtų pateikiama klaidinanti informacija, kuri leistų vartotojui susidaryti įspūdį, kad tam tikra maisto prekė yra kilusi iš konkrečios šalies arba vietos, nors iš tiesų jos kilmės šalis arba kilmės vieta yra kita.

grocery cart with item

Photo by Oleg Magni on Pexels.com

Reglamente numatytas reguliavimas yra taikomas tais atvejais, kai maisto prekės kilmės šalis arba kilmės vieta, atsižvelgiant į galiojantį reguliavimą, yra privalomai arba savanoriškai nurodyta ant maisto prekės pakuotės, arba yra pateikiama nuoroda, tokia kaip: paaiškinimai, sąvokos, grafiniai vaizdai arba simboliai, tačiau ji skiriasi nuo jo pagrindinės sudedamosios dalies kilmės šalies ar kilmės vietos. Esant tokioms aplinkybėms yra reikalaujama nurodyti atitinkamos pagrindinės (-ių) sudedamosios (-ųjų) dalies (-ių) kilmės šalį arba kilmės vietą arba nurodoma, kad jos (jų) kilmės šalis arba kilmės vieta yra kita nei tos maisto prekės.

Tačiau svarbu pažymėti, jog minimas reguliavimas nėra taikomas įprastiems ir bendriniams pavadinimams, įskaitant ir geografinius pavadinimus, kuriais paraidžiui nurodoma kilmė, tačiau kurie nėra bendrai suprantami kaip maisto prekės kilmės arba kilmės vietos nuoroda, pavyzdžiui Bešamelio padažas. Taip pat netaikomas ir saugomoms geografinėms nuorodoms bei įregistruotiems prekių ženklams, jeigu juose yra nurodyta prekių kilmė.

Reglamente taip pat yra pateikiamas sąrašas priemonių, kuriomis naudojantis galima nurodyti pagrindinės sudedamosios dalies kilmės šalį arba kilmės vietą, kuri nėra tokia pati, kaip nurodyta maisto prekės kilmės šalis ar kilmės vieta:

 1. pateikiant nuorodą į vieną iš šių geografinių vietovių: „ES“, „ne ES“ arba „ES ir ne ES“;
 2. pateikiant nuorodą į regioną arba bet kokią kitą geografinę vietovę, esančią keliose valstybėse narėse arba trečiosiose šalyse;
 3. pateikiant nuorodą į FAO žvejybos rajoną arba jūros ar gėlųjų vandenų rajoną;
 4. pateikiant nuorodą į valstybę (-es) narę (-es) arba trečiąją (-iąsias) šalį (-is);
 5. pateikiant nuorodą į regioną arba bet kokią kitą geografinę vietovę, esančią valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje;
 6. pateikiant nuorodą į kilmės šalį arba kilmės vietą pagal konkrečias Sąjungos nuostatas, taikomas pačiai pagrindinei sudedamajai (-osioms) daliai (-ims).

Maisto prekių gamintojams taip pat yra suteikiama teisė, užuot naudojus minimą ženklinimą, pateikti pareiškimą: „(pagrindinės sudedamosios dalies pavadinimas) yra / nėra kilęs (-usi) iš (maisto produkto kilmės šalis arba kilmės vietos)“ arba panašią formuluotę, kuri vartotojui veikiausiai turės tokią pačią prasmę.

Maisto prekių gamintojams taip pat yra labai svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad Reglamente yra įtvirtinti informacijos pateikimo reikalavimai, taikomi žymoms apie pagrindinės sudedamosios dalies pavadinimą – ši informacija privalo būti tame pačiame regėjimo lauke kaip ir maisto produkto kilmės šalies ar kilmės vietos nuoroda, o naudojamo šrifto x aukštis turi siekti bent 75 proc. maisto produkto kilmės šalies ar kilmės vietos nuorodos šrifto aukščio. Tuo atveju, kai maisto produkto kilmės šalis ar kilmės vieta nurodyta ne rašmenimis, informacija apie pagrindinę sudedamąją dalį turi būti tame pačiame regėjimo lauke kaip ir maisto produkto kilmės šalies arba kilmės vietos nuoroda.

Pažymėtina, kad Reglamentas kartu su jame įtvirtintomis taisyklėmis bus pradėtas taikyti nuo 2020 m. balandžio 1 d. Tačiau jis nebus taikomas toms maisto prekėms, kurios pateko į rinką arba buvo paženklintos iki šio Reglamento taikymo pradžios, iki kol bus išparduotos tokių maisto prekių atsargos.

Nors naujasis reguliavimas maisto prekių gamintojams kels nemažai klausimų, pavyzdžiui ar pagrindine maisto prekės sudedamąja dalimi yra laikoma viena ar kelios tos pačios prekės sudedamosios dalys, į kuriuos Europos Komisija turėtų pateikti atsakymus iki Reglamento taikymo pradžios, tačiau kartu naujasis reguliavimas turėtų suteikti vartotojams daugiau ir aiškesnės informacijos apie įsigyjamas maisto prekes bei padėti išvengti vartotojų suklaidinimo tikimybės.

ĮVERTINKITE BLOGĄ ⇒

Paskelbta temoje Uncategorized | Parašykite komentarą